Algemene voorwaarden GMA Sports – Zombie Obstaclerun Geestmerambacht

ARTIKEL 1: DEFINITIES

 

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Evenement: Het door GMA Sports elk jaar georganiseerde sportevenement Zombie Obstaclerun.

 

Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven en door de Organisator een startbewijs is toegewezen voor deelname aan het Evenement;

 

Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement;

 

Organisator: de rechtspersonen (in deze GMA Sports) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.

 

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

 

ARTIKEL 2: DEELNAME

 

2.1. Een Deelnemer dient in het jaar waarin het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd van 12 jaar te hebben bereikt. De leeftijd van de deelnemer wordt bepaald door de leeftijd op 31 december van het jaar waarin het evenement plaatsvindt.

 

2.2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen:

 

indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden;

 

indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld;

 

indien de Deelnemer een startbewijs is toegewezen door de Organisator

 

indien het inschrijfgeld na toewijzing van een startbewijs binnen de daarvoor gestelde periode volledig is voldaan.

 

2.3. Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk.

2.4. De deelnemer is verplicht zich te houden aan de starttijd zoals aangegeven op het startbewijs.

2.5. De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten.

2.6. Door het besluit van de Organisator om het Evenement niet door te laten gaan, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.

 

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID

 

3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

 

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

 

3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

 

3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

 

3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

 

3.6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

 

ARTIKEL 4: PORTRETRECHT

 

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

 

ARTIKEL 5: PERSOONSGEGEVENS

 

De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan het Evenement verleent de Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer.

 

Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

 

 

Algemene voorwaarden Zombie Obstaclerun – GMA Sports

Een mening over “Algemene voorwaarden Zombie Obstaclerun – GMA Sports

Reactiemogelijkheid uitgeschakeld.