Algemene voorwaarden GMA Sports

1. Betaling van de contributie
Alle contributiegelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Betaling geschiedt uitsluitend per automatisch incasso. Bij een (1) maand achterstand van betaling mag er geen gebruik meer worden gemaakt van de faciliteiten van GMA Sports, terwijl de betalingsverplichting wel blijft staan, totdat de uitstaande vordering volledig is voldaan.

Achterstallige contributie gelden, worden belast met porto- en administratie kosten. Indien het lid nalatig is in zijn/haar betalingsplicht jegens GMA Sports, zal de vordering ter incasso uit handen worden gegeven aan een incassobureau. De hieraan verbonden kosten, verhoogd met de wettelijke rente verbonden aan het innen van achterstallige contributiegelden, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van het desbetreffende lid of de wettelijke vertegenwoordiger van het minderjarige lid.

2. Duur overeenkomst en beëindiging
Het abonnement wordt aangegaan voor de overeengekomen periode en wordt daarna stilzwijgend maandelijks verlengd. Opzeggen is pas mogelijk nadat de overeengekomen periode is afgelopen. Bij een jaarabbonement kan er gedurende het eerste jaar niet worden opgezegd. Na de overeengekomen periode kan men het abonnement wel opzeggen. Daarbij moet 1 kalendermaand opzegtermijn te worden gehanteerd (dus de opzegtermijn start op de eerste dag van de eerstvolgende maand en eindigt op de laatste dag van die maand).

3. Afwezigheid
Het contributie bedrag dient ook te worden betaald, indien het lid geen gebruik maakt of geen gebruik kan maken van de faciliteiten van GMA Sports. Ook indien het lid op vakantie gaat, blijft de betalingsverplichting bestaan. Uitzondering hier op is een medische beperking. Indien het lid een medische beperking heeft en tenminste een (1) kalendermaand niet kan sporten, kan GMA Sports het abonnement tijdelijk stopzetten tot het lid weer in staat is om te komen sporten. Dit heeft geen invloed op de contractueel overeengekomen verplichting tot betaling.

4. Wijzigingen
De tarieven kunnen tussentijds worden gewijzigd op grond van economische ontwikkelingen. Eventuele wijzigingen worden tijdig vermeld binnen GMA Sports.

5. Minderjarige leden
Minderjarige leden (<16 jaar) kunnen uitsluitend worden ingeschreven met toestemming van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s).

6. Aansprakelijkheid
GMA Sports is niet aansprakelijk voor het verlies van eigendommen. Het beoefenen van sportactiviteiten is voor eigen risico. GMA Sports is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen en/of diefstal en of andere vormen van schade. Tevens zal het lid GMA Sports vrijwaren van aanspraken van derden ten deze.

7. Algemene bepalingen
7.1 Leden die zich schuldig maken aan wangedrag kunnen met onmiddellijke ingang de toegang tot GMA Sports tijdelijk of voorgoed ontzegd worden. Leden dienen de instructies van het personeel van GMA Sports direct op te volgen.
7.2 Leden dienen zich correct te gedragen en de instructies van de medewerkers van GMA Sports op te volgen. Het lid dient verzorgde kleding te dragen, een verzorgde haardracht te voeren en goed schoeisel te dragen. Indien een lid niet aan deze verplichtingen voldoet kan hem/haar de toegang tot de lessen van GMA Sports worden ontzegd.
7.3 Het gebruik van mobiele telefoons is tijdens de lessen niet toegestaan. Ook het gebruik van mp3-spelers, ipods e.d is tijdens de lessen niet toegestaan(i.v.m. veiligheid).
7.4 Wanneer GMA Sports wordt bezocht op doktersadvies, in het kader van fysiotherapeutische behandeling, dan wel anderszins op grond van medische indicatie (lichamelijke problemen), dan is het lid verplicht dit te melden aan de fysiotherapeuten en/of instructeurs van GMA Sports.
7.5 De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van GMA Sports gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

 

8. Overdraagbaarheid abonnement
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en is alleen overdraagbaar met identiteitsbewijs van zowel lid als aspirant lid.

Algemene voorwaarden GMA Sports

Algemene voorwaarden GMA Sports